Prawo odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy 

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani ich niezależna działalność zawodowa).

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy
Masz rację, do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca (30 dni) bez podania przyczyny.
Okres karencji wynosi jeden miesiąc od dnia
,

- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów, pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub zostaną dostarczone w jednolity sposób;

- w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie ostatniego towaru, pod warunkiem, że zamówiłeś kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane osobno;

Aby skorzystać z prawa, trzeba (Alsterwell GmbH, Eiffestrasse 68, 20537 Hamburg
, tel.: 0049/4057199390, faks: 0049/4057199393, adres e-mail: support@mustbuy.eu)
 za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, który nie jest wymagany.

Proszę zachować numer śledzenia lub potwierdzenie zwrotu w bezpiecznym miejscu!

W przeciwnym razie mogą wystąpić znaczne opóźnienia w zwrocie pieniędzy.

Na naszej stronie internetowej (https://naipo.de/) możesz również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. e-mailem).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), podlegającą zwrotowi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy odmówić zwrotu za towary, które można wysłać paczką, dopóki nie otrzymamy tych towarów z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że odesłałeś te towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odbieramy towary, których nie można wysłać jako paczki.

Towary przeznaczone do wysyłki w przesyłkach należy wysłać do nas niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar, który może być wysłany jako paczki przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Towar, który można wysłać paczką (koszt zwrotu 5,99 €); a także bezpośrednie koszty zwrotu towarów, których nie można wysłać w przesyłce. 

Koszty towarów, których nie można wysłać w paczkach (np. fotele masujące) są ograniczone maksymalnie do ok 79 - 200 EUR szacowany. Zbiórka odbywa się po wcześniejszym umówieniu.

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo nie stosuje się do umów


- w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
- w przypadku dostawy towarów, które mogą szybko zepsuć się lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
- za dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawarciu umowy, ale których dostarczenie może nastąpić nie wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
- do dostarczania gazet, czasopism lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odwołania wygasa wcześniej w umowach

- w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, których po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę;
- za dostawę towarów, jeżeli zostały one nierozłącznie pomieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich charakter;
- Podaż nagrań audio lub video lub oprogramowania komputerowego, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, jeśli plomba została usunięta po porodzie.Wzór formularza odstąpienia

(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)

- Do Alsterwell GmbH, Eiffestrasse 68, 20537 Hamburg, numer faksu: 0049/4057199393, adres e-mail: support@mustbuy.eu:

- Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) /
  świadczenie następującej usługi (*)

- Data zamówienia (*) / odbioru (*)

- Nazwa / konsumentów (s)
- Adres / konsumenta (-ów)
- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)
- data

(*) Niepotrzebne skreślić.