Zasady i warunki

Warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne warunki handlowe

§ Podstawowe warunki 1

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Alsterwell GmbH) Zamknij przez stronę https://naipo.de/. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie własnych warunków, jeśli ma to zastosowanie, jest sprzeczne.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu w przeważającej mierze nie zarobkowym ani samodzielnym zawodowym. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi samodzielną działalność zawodową lub handlową.

§ Zawarcie umowy przez 2

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .

(2) Już z ustawieniem każdego produktu na naszej stronie będziemy złożyć wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie produktu. 

(3) Umowa zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyków online w następujący sposób:
Towar przeznaczony do zakupu umieszczany jest w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacji, aby wywołać „koszyk” i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie.
Nach Aufrufen der Seite "Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt.

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (zB PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) nutzen, werden Sie entweder in unserem Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geführt oder Sie werden zunächst auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahlele.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym.

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück” des Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen.
Składając zamówienie za pomocą przycisku „Kupuję” oświadczasz prawnie wiążącą akceptację oferty, w wyniku której dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für Sie unverbindlich. Wir unterbreiten Ihnen hierzu ein verbindliches Angebot in Textform (zB per E-Mail), welches Sie innerhalb von 5 Tagen annehmen können.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane przez e-mail. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który u nas przechowujesz, jest poprawny, że otrzymywanie wiadomości e-mail jest zapewnione technicznie, a w szczególności nie jest chronione przez filtry SPAM.

§ 3 Prawo zatrzymania, Zastrzeżenie własności

(1) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2)  Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

(3)  Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z dotychczasowej relacji biznesowej. Przed przeniesieniem prawa własności towaru zastrzeżonego zastaw lub przewłaszczenie jest niedozwolone.

b) Możesz odsprzedać towar w ramach zwykłej działalności. W takim przypadku przenosisz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, która zostanie naliczona z tytułu odsprzedaży, my przyjmiemy cesję. Jesteś ponadto upoważniony do odebrania roszczenia. Jeśli jednak nie wywiążesz się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego odebrania roszczenia.

c) W przypadku łączenia i mieszania towarów zastrzeżonych nabywamy współwłasność nowego towaru w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do innych przedmiotów przetworzonych w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić zabezpieczenia, do których jesteśmy uprawnieni, na Twoje żądanie, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane roszczenie o więcej niż 10%. Wybór zabezpieczeń do zwolnienia spoczywa na nas.


§ Gwarancja 4

(1) Istnieją ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostawie oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują odstępstwa od powyższych przepisów gwarancyjnych:

a)  Tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta są uznawane za uzgodnione jako jakość przedmiotu, ale nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b)  W przypadku wad gwarantujemy, według naszego uznania, naprawę lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się po nieudanej drugiej próbie, chyba że co innego wynika w szczególności z charakteru rzeczy lub wady albo z innych okoliczności. W przypadku naprawy nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, które wynikają z wysyłki towaru do miejsca innego niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że przesyłka nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

c)  Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie czasu nie ma zastosowania:


- zawinione szkody spowodowane przez nas w wyniku utraty życia, ciała lub zdrowia oraz innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub daliśmy gwarancję jakości rzeczy;
- za rzeczy, które zostały wykorzystane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość;
- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, które masz przeciwko nam w związku z prawami do wad.

§ 5 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1)  Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów taki wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie usuwa ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada uprzywilejowania).

(2)  Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichond-rechtliches Söffentlichond-rechtliches. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

(3)  Postanowienia Konwencji o sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Alsterwell GmbH
Eiffestrasse 68
20537 Hamburg
w Niemczech
Telefon: 04057199390
E-mail: support@mustbuy.eu


Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę dla dodatkowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) z platformą gotowy wywoływalnym https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, zawarcie samej umowy i możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy” naszych Ogólnych Warunków (Część I.)

3. Językiem umowy, przechowywanie tekstu Traktatu

3.1. Językiem umowy jest niemiecki.

3.2. Nie zachowujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu zamówienia dane zamówienia, informacje wymagane przez prawo dla umów sprzedaży na odległość oraz ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online, w ramach wiążącej oferty otrzymasz wszystkie dane dotyczące umowy w formie tekstowej, np. E-mailem, który możesz wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. Podstawowe właściwości towarów lub usług

Zasadnicze cechy towarów i / lub usług można znaleźć w danej ofercie.

5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach oraz koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.


Zamówienia z krajów spoza UE są zwolnione z niemieckiego podatku, dlatego wyświetlana cena odpowiada cenie netto. Przy imporcie obowiązują odpowiednie podatki i opłaty celne kraju docelowego.

5.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one pokazywane osobno w trakcie procesu zamawiania i należy je dodatkowo ponieść, chyba że została obiecana bezpłatna dostawa.

5.3. Wszelkie koszty związane z przelewem pieniędzy (opłaty za przelew lub kurs wymiany instytucji kredytowych) ponosi Pan / Pani w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

5.4. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.5. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o zapłatę z zawartej umowy wymagają natychmiastowej zapłaty.

6. dostawa

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2. Jeśli jesteś konsumentem, ustawa reguluje, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej w trakcie wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero z chwilą wydania rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej, która nie została wskazana przez przedsiębiorcę lub osobę w inny sposób wyznaczoną do realizacji wysyłki.

Czy jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka jest na własne ryzyko.

7. Prawne prawa gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady wynika z postanowienia „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).

Niniejsze warunki i informacje o klientach zostały stworzone przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Ostatnia zmiana: 16.05.2021