Ogólne warunki (OW) wynajmu fotela masującego NAIPO

Zakres
Niniejsza umowa ma zastosowanie do wszystkich umów najmu zawartych pomiędzy wynajmującym a najemcą, dotyczących fotela masującego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących niniejszej umowy najemca może skontaktować się z wynajmującym.

nazwa wynajmującego
Mustbuy GmbH, Eiffestrasse 68, 20537 Hamburg

Rejestracja i Dane Klienta
Aby zawrzeć umowę najmu, najemca musi być zarejestrowany. Najemca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas meldowania się oraz niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zmianach swoich danych.

umowa
Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem fotela masującego. Fotel masujący może być zarówno nowy, jak i używany. Istnieje możliwość zakupu fotela masującego po wcześniejszym uzgodnieniu. W każdej chwili istnieje możliwość zakupu. W tym przypadku obliczana jest tylko różnica.

Warunki płatności
50% des Mietbetrags sind unmittelbar nach Vertragsabschluss fällig. Die restlichen 50% sind binnen 7 Tage nach Ablauf des vereinbarten Mietzeitraums fällig.

Zasady powrót
Der Mieter hat das Recht, den Massagesessel innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung zurückzugeben. Um von diesem Recht Gebrauch zu machen, muss der Mieter den Vermieter informieren und den Massagesessel in einwandfreiem Zustand, inklusive Palette und Verpackung, zurückgeben. Der Mieter muss in diesem Fall alle Kosten der Rücksendung zahlen. Sollte die Rückgabe innerhalb der 30 Tage erfolgen, wird dem Mieter der Betrag der Restlaufzeit der vereinbarten Mietlaufzeit gutgeschrieben.

Koszty przesyłki
Für den Versand des Massagesessels bis zur Bordsteinkante fallen Kosten in Höhe von 79,99 EUR an, die vom Mieter zu tragen sind. Nach Ablauf der Mietlaufzeit trägt der Mieter ebenfalls die Rücksendekosten in Höhe von 79,99 EUR. Sollte sich der Mieter jedoch zum Kauf des Massagesessels entscheiden, entfallen die Rücksendekosten. Jegliche Versandkosten entfallen, wenn der Mieter den Massagesessel aus einem Lager des Mieters abholt.

Rozpoczęcie wynajmu, okres najmu i zakończenie
Okres wynajmu rozpoczyna się z chwilą przekazania fotela masującego Najemcy. Minimalny okres wynajmu to 3 miesiące. Krótszy okres najmu nie jest możliwy. Umowa może zostać rozwiązana zarówno zwyczajnie, jak i nadzwyczajnie. Szczegóły okresu wypowiedzenia określa umowa.

Aufbewahrung von Verpackung und Palette Der Mieter ist verpflichtet, die Verpackung inklusive der Palette für die gesamte Dauer der Mietlaufzeit aufzubewahren. Eine Abweichung von dieser Klausel ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung des Vermieters zulässig.

Pomoc techniczna
W przypadku problemów technicznych z fotelem masującym odpowiedzialna jest obsługa klienta Mustbuy GmbH pod adresem support@mustbuy.eu.

Konserwacja i pielęgnacja
W przypadku pytań dotyczących regularnej konserwacji i pielęgnacji fotela masującego, a także specjalnych instrukcji czyszczenia i pielęgnacji, prosimy o kontakt pod adresem support@mustbuy.eu.

części zamienne
Jeżeli konieczna jest wymiana części fotela masującego, przejęcie kosztów zależy od tego, czy szkoda powstała umyślnie czy nieumyślnie.

Przedłużenie okresu najmu
Istnieje możliwość przedłużenia okresu najmu. W tym celu najemca musi skontaktować się z support@mustbuy.eu.

Transport
Transport fotela masującego odbywa się za pośrednictwem partnera spedycyjnego Mustbuy GmbH. Możliwy jest także bezpłatny odbiór przez najemcę na początku okresu najmu.

Aufbewahrung von Verpackung und Palette Der Mieter ist verpflichtet, die Verpackung inklusive der Palette für die gesamte Dauer der Mietlaufzeit aufzubewahren. Eine Abweichung von dieser Klausel ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung des Vermieters zulässig.

Diebstahl und Unfall
Der Vermieter trägt keine Kosten bei einem Unfall. Im Falle eines Diebstahls muss der Mieter den UVP Kaufpreis des Massagesessels innerhalb von 30 Tagen an den Vermieter entrichten.

Gebühren bei verspäteter Zahlung
Sollte der Mieter nicht innerhalb von 30 Tagen zahlen, so ist der Massagesessel unverzüglich an den Vermieter zurückzugeben.

Zustand bei Rückgabe
Die Mustbuy GmbH bewertet den Zustand des Massagesessels bei Rückgabe. Normale Gebrauchsspuren sind zugelassen. Alle Funktionen müssen uneingeschränkt nutzbar sein. Modifikationen jeglicher Art sind nicht erlaubt.

Vertragsstrafen
Sollte der Massagesessel nicht bis zum Ende der Laufzeit zurückgegeben werden, so werden Strafkosten in Höhe von 10 EUR für jeden weiteren Tag vereinbart. Diese Kosten werden dem Mieter separat in Rechnung gestellt, sobald der Massagesessel wieder in den Besitz des Vermieters übergegangen ist.

Haftungsausschluss
Für Verletzungen jeglicher Art sowie für Katastrophenschäden wird nicht gehaftet.

Reinigungsgebühren
Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an, wenn der Massagesessel nicht in einem sauberen Zustand zurückgegeben wird.

jurysdykcja
Der Gerichtsstand im Falle von Streitigkeiten ist Hamburg.

Verfügbarkeit von Ersatzteilen
Wir werden schnellstmöglich Ersatz bereitstellen. Schäden müssen unmittelbar bei support@mustbuy.eu gemeldet werden. Hierfür muss ausreichendes Bild- und Videomaterial zur Verfügung gestellt werden.

Polityka prywatności
Mustbuy GmbH zobowiązuje się chronić dane osobowe najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Wszelkie dane osobowe będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to niezbędne do realizacji umowy.

Zwierzęta
Dozwolone są gospodarstwa domowe ze zwierzętami. Nie mogą one jednak uszkodzić fotela masującego NAIPO.

Wykorzystanie transgraniczne
Fotela masującego nie można wywozić za granicę.

Zużycie energii
Najemca ponosi koszty zużycia energii elektrycznej przez fotel masujący.

Nagłe wypadki
Jeżeli fotel masujący nagle przestanie działać lub wykaże wadę, najemca powinien natychmiast skontaktować się z obsługą klienta Mustbuy GmbH pod adresem support@mustbuy.eu.

Odpowiedzialność
Najemca odpowiada za wszelkie uszkodzenia fotela masującego powstałe w okresie najmu na skutek niewłaściwego obchodzenia się, umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Najemcy w wyniku korzystania z fotela masującego, chyba że wynikają one z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Wynajmującego.

przepisy końcowe
Zmiany lub uzupełnienia niniejszych OW wymagają formy pisemnej. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków są lub staną się nieważne lub niewykonalne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.