Ogólne warunki (OW) wynajmu fotela masującego NAIPO

Zakres
Niniejsza umowa ma zastosowanie do wszystkich umów najmu zawartych pomiędzy wynajmującym a najemcą, dotyczących fotela masującego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących niniejszej umowy najemca może skontaktować się z wynajmującym.

nazwa wynajmującego
Mustbuy GmbH, Eiffestrasse 68, 20537 Hamburg

Rejestracja i Dane Klienta
Aby zawrzeć umowę najmu, najemca musi być zarejestrowany. Najemca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas meldowania się oraz niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zmianach swoich danych.

umowa
Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem fotela masującego. Fotel masujący może być zarówno nowy, jak i używany. Istnieje możliwość zakupu fotela masującego po wcześniejszym uzgodnieniu. W każdej chwili istnieje możliwość zakupu. W tym przypadku obliczana jest tylko różnica.

Warunki płatności
Płatność 50% kwoty najmu następuje niezwłocznie po zawarciu umowy. Pozostałe 50% płatne jest w terminie 7 dni od zakończenia uzgodnionego okresu najmu.

Zasady powrót
Najemca ma prawo zwrócić fotel masujący w ciągu 30 dni od daty dostawy. Aby skorzystać z tego prawa, najemca ma obowiązek poinformować wynajmującego i zwrócić fotel masujący w nienaruszonym stanie, łącznie z paletą i opakowaniem. W takim przypadku najemca musi pokryć wszystkie koszty przesyłki zwrotnej. Jeżeli zwrot nastąpi w terminie 30 dni, kwota pozostała do końca uzgodnionego okresu najmu zostanie zaliczona na rzecz najemcy.

Koszty przesyłki
Wysyłka fotela masującego do krawężnika kosztuje 79,99 EUR i pokrywa go najemca. Po upływie okresu najmu najemca ponosi także koszty przesyłki zwrotnej w wysokości 79,99 EUR. Jeśli jednak najemca zdecyduje się na zakup fotela masującego, nie poniesie kosztów przesyłki zwrotnej. Wszelkie koszty wysyłki są zniesione, jeśli najemca odbierze fotel masujący z magazynu najemcy.

Rozpoczęcie wynajmu, okres najmu i zakończenie
Okres wynajmu rozpoczyna się z chwilą przekazania fotela masującego Najemcy. Minimalny okres wynajmu to 3 miesiące. Krótszy okres najmu nie jest możliwy. Umowa może zostać rozwiązana zarówno zwyczajnie, jak i nadzwyczajnie. Szczegóły okresu wypowiedzenia określa umowa.

Magazynowanie opakowań i palet Najemca ma obowiązek zachować opakowanie wraz z paletą przez cały okres najmu. Odstępstwo od tego punktu jest dopuszczalne wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą wynajmującego.

Pomoc techniczna
W przypadku problemów technicznych z fotelem masującym odpowiedzialna jest obsługa klienta Mustbuy GmbH pod adresem support@mustbuy.eu.

Konserwacja i pielęgnacja
W przypadku pytań dotyczących regularnej konserwacji i pielęgnacji fotela masującego, a także specjalnych instrukcji czyszczenia i pielęgnacji, prosimy o kontakt pod adresem support@mustbuy.eu.

części zamienne
Jeżeli konieczna jest wymiana części fotela masującego, przejęcie kosztów zależy od tego, czy szkoda powstała umyślnie czy nieumyślnie.

Przedłużenie okresu najmu
Istnieje możliwość przedłużenia okresu najmu. W tym celu najemca musi skontaktować się z support@mustbuy.eu.

Transport
Transport fotela masującego odbywa się za pośrednictwem partnera spedycyjnego Mustbuy GmbH. Możliwy jest także bezpłatny odbiór przez najemcę na początku okresu najmu.

Magazynowanie opakowań i palet Najemca ma obowiązek zachować opakowanie wraz z paletą przez cały okres najmu. Odstępstwo od tego punktu jest dopuszczalne wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą wynajmującego.

Kradzież i wypadek
Wynajmujący nie ponosi żadnych kosztów w razie wypadku. W przypadku kradzieży najemca jest zobowiązany zapłacić wynajmującemu cenę zakupu fotela masującego w ciągu 30 dni.

Opłaty za zwłokę
Jeżeli najemca nie zapłaci w terminie 30 dni, fotel masujący należy niezwłocznie zwrócić wynajmującemu.

Stan po zwróceniu
Mustbuy GmbH ocenia stan zwracanego fotela masującego. Dopuszczalne są normalne ślady użytkowania. Wszystkie funkcje muszą być dostępne bez ograniczeń. Jakiekolwiek modyfikacje są niedozwolone.

Kary umowne
Jeżeli fotel masujący nie zostanie zwrócony do końca terminu, zostanie naliczona kara w wysokości 10 EUR za każdy dodatkowy dzień. Koszty te zostaną naliczone najemcy oddzielnie, gdy tylko fotel masujący wróci do właściciela.

Haftungsausschluss
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody katastrofalne.

Opłaty za sprzątanie
Jeżeli fotel masujący nie zostanie zwrócony w stanie czystym, nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty.

jurysdykcja
Miejscem jurysdykcji w przypadku sporów jest Hamburg.

Dostępność części zamiennych
Zapewnimy zamiennik tak szybko, jak to możliwe. Uszkodzenia należy natychmiast zgłosić na adres support@mustbuy.eu. W tym celu należy udostępnić wystarczającą ilość materiału zdjęciowego i wideo.

Ochrona danych
Mustbuy GmbH zobowiązuje się chronić dane osobowe najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Wszelkie dane osobowe będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to niezbędne do realizacji umowy.

Zwierzęta
Dozwolone są gospodarstwa domowe ze zwierzętami. Nie mogą one jednak uszkodzić fotela masującego NAIPO.

Wykorzystanie transgraniczne
Fotela masującego nie można wywozić za granicę.

Zużycie energii
Najemca ponosi koszty zużycia energii elektrycznej przez fotel masujący.

Nagłe wypadki
Jeżeli fotel masujący nagle przestanie działać lub wykaże wadę, najemca powinien natychmiast skontaktować się z obsługą klienta Mustbuy GmbH pod adresem support@mustbuy.eu.

Odpowiedzialność
Najemca odpowiada za wszelkie uszkodzenia fotela masującego powstałe w okresie najmu na skutek niewłaściwego obchodzenia się, umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Najemcy w wyniku korzystania z fotela masującego, chyba że wynikają one z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Wynajmującego.

przepisy końcowe
Zmiany lub uzupełnienia niniejszych OW wymagają formy pisemnej. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków są lub staną się nieważne lub niewykonalne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.